วิสัยทัศน์ พันธกิจ

" โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐานบูรณาการแพทย์แผนไทย ใส่ใจสังคม ภายในปี พ.ศ. 2566 

เป้าประสงค์หลัก

พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ พัฒนาการผลิตยาสมุนไพรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

วิสัยทัศน์ ( vision )

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐานบูรณาการแพทย์แผนไทย ใส่ใจสังคม ภายในปี พ.ศ. 2566

พันธกิจ ( mission )

* พัฒนาระบบการดำเนินงานให้ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย
* พัฒนาเครือข่ายสุขภาพและเสริมพลังชุมชนในการดูแลตนเองด้านสุภาพทุกระดับ
* พัฒนาระบบการผลิตยาสมุนไพรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ค่านิยมสาธารณสุข

MOPHUAI   “อัตลักษณ์ห้วยทับทัน”  

     M = Mastery : นายตนเอง     

     O = Originality : สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ     

     P = People Center Approach : ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง     

     H = Humility : อ่อนน้อมถ่อมตน     

     U = Unity : เป็นหนึ่งเดียวกัน      

     A = Appreciate : ผ่านกระบวนการชื่นชม ยกย่องให้เกียรติ เสริมกำลังใจให้กันและกัน      

     I = Information and Technology : มีเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลและการจัดเก็บอย่างมีระบบ