นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน
 
นางสาวเปียวิภา งอมสงัด
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 
     

นางสาวพัฒนียา แก้วมณี
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

      นายกันตวิชญ์ พนาดร
นักเทคนิคการแพทย์