พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ

พัฒนาการผลิตยาสมุนไพรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

Action plan DHS ห้วยทับทัน โดยใช้ปัจจัยนำเข้า Six Building Block Plus :

1.ทันตสาธารณสุข 
2.ควบคุมโรค อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
3.ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย LTC แบบบูรณาการ
4.การนิเทศติดตาม 
4.1 นโยบายของขวัญจาก กสธ. PA การพัฒนาวิชาการและนวตกรรม
4.2 รับการนิเทศตรวจราชการ

—ขอบคุณทีมนำทุกท่านแทนพี่น้องประชาชนห้วยทับทันครับ

 นพ.สุรเดชช  ชวะเดช

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน

 

โรงพยาบาลห้วยทับทันผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMP