หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์การผลิตยาสมุนไพร
นายปริณดา เนตรสง่า
นายปริณดา เนตรสง่า

เภสัชกรชำนาญการ
เบอร์:
Email:

นางสมเพชร พรหมพิลา
นางสมเพชร พรหมพิลา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
เบอร์:
Email:

นางสาวณัชฏาพร ทองน้อย
นางสาวณัชฏาพร ทองน้อย

เภสัชกร
เบอร์:
Email:

นายประหัสไชย ไชยมณี
นายประหัสไชย ไชยมณี

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email:

นางสาวสุภาพร จังอินทร์
นางสาวสุภาพร จังอินทร์

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email:

นางสาวสุพรรษา กันนุฬา
นางสาวสุพรรษา กันนุฬา

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email:

นายจักรกริช ภาระพงษ์
นายจักรกริช ภาระพงษ์

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email:

นางสาวบัวลัย กันยา
นางสาวบัวลัย กันยา

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email"

นางสาวธรภรณ์ จังอินทร์
นางสาวธรภรณ์ จังอินทร์

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email"

นางสาวสุดารัตน์ สาลี
นางสาวสุดารัตน์ สาลี

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email"

นายธนชาติ งามเอี่ยม
นายธนชาติ งามเอี่ยม

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email"

นายจักรกฤษ วงษ์เจริญ
นายจักรกฤษ วงษ์เจริญ

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email"