หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม
นางณัฐกมล สีกา
นางณัฐกมล สีกา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เบอร์:
Email:

นางศิลธรรม เที่ยงแท้
นางศิลธรรม เที่ยงแท้

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์:
Email:

นางเกศิณีนารถ ราชนุกูล
นางเกศิณีนารถ ราชนุกูล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์:
Email:

นางอนัญญา อินทรา
นางอนัญญา อินทรา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์:
Email:

นางสุดารัตน์ เพ็ชรรักษา
นางสุดารัตน์ เพ็ชรรักษา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์:
Email:

นางอัจฉราภรณ์ ใสยเวช
นางอัจฉราภรณ์ ใสยเวช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์:
Email:

นางกันยารัตน์ คำแก้ว
นางกันยารัตน์ คำแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์:
Email:

นายนัฏฐวี ราชนุกูล
นายนัฏฐวี ราชนุกูล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์:
Email"

นายอังคาร จำปากุล
นายอังคาร จำปากุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์:
Email"

นายวนัฐพงษ์ บุตรดี
นายวนัฐพงษ์ บุตรดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์:
Email"

นางสมฤทัย จินาวัลย์
นางสมฤทัย จินาวัลย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์:
Email"

นางสาววันวิสาข์ สุทธิแพทย์
นางสาววันวิสาข์ สุทธิแพทย์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เบอร์:
Email"

นางสาวภาวิดา ปาระมัติ
นางสาวภาวิดา ปาระมัติ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เบอร์:
Email"

นางปัทภาวี บุญข่าย
นางปัทภาวี บุญข่าย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์:
Email"

นางสาวภัสราภรณ์ อารีย์
นางสาวภัสราภรณ์ อารีย์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์:
Email"

นางสาวอรทัย หงษ์ศิลา
นางสาวอรทัย หงษ์ศิลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์:
Email"

นายทิษณุ รื่นกลิ่น
นายทิษณุ รื่นกลิ่น

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์:
Email"

นางณัฐชยา มณีนิล
นางณัฐชยา มณีนิล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์:
Email"

นางลัดดา โสพัฒน์
นางลัดดา โสพัฒน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์:
Email"

นางสุพิชญ์ลดา ดวงอาจ
นางสุพิชญ์ลดา ดวงอาจ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์:
Email"

นางสุพรรณี เผือกเนียม
นางสุพรรณี เผือกเนียม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์:
Email"

นางสาวเพ็ญภัสสร บุญเนตร
นางสาวเพ็ญภัสสร บุญเนตร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์:
Email"

นางสาวศิรินภา ไชยรักษ์
นางสาวศิรินภา ไชยรักษ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์:
Email"

นางสาวเสาวลักษณ์ สงพิมพ์
นางสาวเสาวลักษณ์ สงพิมพ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์:
Email"

นางสาวฐิติมา อดกลั้น
นางสาวฐิติมา อดกลั้น

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์:
Email"

นางสาวสุนิสา วิเศษชาติ
นางสาวสุนิสา วิเศษชาติ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์:
Email"

นางสาวรุ่งฤดี กระสังข์
นางสาวรุ่งฤดี กระสังข์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์:
Email"

นางจีรวรรณ ธูปทอง
นางจีรวรรณ ธูปทอง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เบอร์:
Email"

นางเกศราภรณ์ บัวจูม
นางเกศราภรณ์ บัวจูม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เบอร์:
Email"

นางกฤษณา จังอินทร์
นางกฤษณา จังอินทร์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เบอร์:
Email"

นางไพรัตน์ อินตา
นางไพรัตน์ อินตา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เบอร์:
Email"

นายขวัญชัย พงษ์วิเศษ
นายขวัญชัย พงษ์วิเศษ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เบอร์:
Email"

นางจาติมา หอมระรื่น
นางจาติมา หอมระรื่น

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เบอร์:
Email"

นางสาวปุ่น พรมภักดี
นางสาวปุ่น พรมภักดี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เบอร์:
Email"

นายกิตติพัฒน์ เบ้าทอง
นายกิตติพัฒน์ เบ้าทอง

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email"

นางสาวทัตมณี อยู่รอย
นางสาวทัตมณี อยู่รอย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เบอร์:
Email"

นางสาวจำเนียร สิงห์แก้ว
นางสาวจำเนียร สิงห์แก้ว

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เบอร์:
Email"

นายบัวรมณ์ ยอดรัก
นายบัวรมณ์ ยอดรัก

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email"

นายขทาวุฒิ วงค์อาษา
นายขทาวุฒิ วงค์อาษา

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email"

นายมนตรี ใยอิ้ม
นายมนตรี ใยอิ้ม

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email"

นางทิพาภรณ์ บุญข่าย
นางทิพาภรณ์ บุญข่าย

ช่างตัดเย็บผ้า
เบอร์:
Email"

นางธิดารัตน์ บุญเภา
นางธิดารัตน์ บุญเภา

พนักงานห้องผ่าตัด
เบอร์:
Email"

นางบุษบา สมบัติมวงศ์
นางบุษบา สมบัติมวงศ์

พนักงานซักฟอก
เบอร์:
Email"

นายอนุชา อดกลั้น
นายอนุชา อดกลั้น

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email"

นางสาวพิมพ์พร งามล้วน
นางสาวพิมพ์พร งามล้วน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์:
Email"

นางสาวอารีรัตน์ โสดา
นางสาวอารีรัตน์ โสดา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์:
Email"

นางสาวอารีรัตน์ โสดา
นางสาวอารีรัตน์ โสดา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์:
Email"

นางสาวอารีรัตน์ โสดา
นางสาวอารีรัตน์ โสดา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์:
Email"

นางสาวหัทยา กระสังข์
นางสาวหัทยา กระสังข์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์:
Email"

นางสาวบุษราภรณ์ ศรีประเสริฐ
นางสาวบุษราภรณ์ ศรีประเสริฐ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์:
Email"

นางสาวเจษฎาพร ธรรมบุตร
นางสาวเจษฎาพร ธรรมบุตร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์:
Email"

นางสาวชฎาจิต ประทุมวัน
นางสาวชฎาจิต ประทุมวัน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์:
Email"

นางสาวจุฬารัตน์ ปุญญา
นางสาวจุฬารัตน์ ปุญญา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เบอร์:
Email"

นางสาวอริสรา อัมพรัตน์
นางสาวอริสรา อัมพรัตน์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เบอร์:
Email"

นายชุติพงศ์ มืดการุณ
นายชุติพงศ์ มืดการุณ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เบอร์:
Email"

นางสาวธีรดา สุฤทธิ์
นางสาวธีรดา สุฤทธิ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เบอร์:
Email"

นางลำดวน ยอดกุล
นางลำดวน ยอดกุล

พนักงานทำความสะอาด
เบอร์:
Email"

นางสาวฉวีวรรณ กะลาสิงห์
นางสาวฉวีวรรณ กะลาสิงห์

พนักงานทำความสะอาด
เบอร์:
Email"

นางคำผาย พันธ์เพชร
นางคำผาย พันธ์เพชร

พนักงานทำความสะอาด
เบอร์:
Email"

นางไสว อินทมาตย์
นางไสว อินทมาตย์

พนักงานทำความสะอาด
เบอร์:
Email"

นางธัญวรัตน์ คะหาญ
นางธัญวรัตน์ คะหาญ

พนักงานทำความสะอาด
เบอร์:
Email"

บทบาทหน้าที่

วิสัยทัศน์กลุ่มการพยาบาล

เป็นองค์กรพยาบาลที่ได้มาตรฐาน บริการปลอดภัย ผู้ใช้บริการพึงพอใจ ผู้ให้บริการ เก่ง ดี มีสุข พันธกิจ 1.พัฒนาระบบบริการพยาบาลให้ได้มาตรฐาน ผสมผสานแพทย์แผนไทยแบบองค์รวม อย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ 2.บริหารจัดการพฒนาบุคคลากรทางการพยาบาล ให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 3.มีส่วนร่วมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาล ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด 4.พัฒนาบรรยากาศองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เก่ง ดี มีสุข 5.พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและสาสนเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ

เวลาทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 16.00 น.)