EB 7 ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

EB7มีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564