EB 3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

EB3รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ดาวน์โหลด
ขออนุมัติเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง