EB 24 ล่วงละเมิดทางเพศ

EB24มีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดาวน์โหลด
บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศฯ
แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน
หนังสือแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน