EB 2 ข้อมูลข่าวสาร

EB2มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันดาวน์โหลด
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุร้องเรียน ร้องทุกข์
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1)
คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด
ประกาศการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
ขั้นตอนการพิจารณา ม.41
สรุปการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
ประกาศ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ผลการปฏิบัติราชการ 1
ผลการปฏิบัติราชการ 2
โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน สสจ.
ช่องทางการติดต่อ
อินโฟกราฟฟิค คณะกรรมการจริยธรรม ประจำกระทรวงสธ.ชุดปัจจุบัน
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ