EB 1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB1ระบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ ขออนุมัติลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน