ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม

 • ชะลอการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้เข้ารับบริการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 25 ครั้ง
  21 เม.ย. 2564 เวลา 09:37
 • แนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 23 ครั้ง
  21 เม.ย. 2564 เวลา 09:36
 • แนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ฉบับปรับปรุงใหม่

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 787 ครั้ง
  02 เม.ย. 2564 เวลา 13:36
 • การดำเนินการจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service)

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 2,326 ครั้ง
  04 ก.พ. 2564 เวลา 10:20
 • หลักเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 120 ครั้ง
  01 ก.พ. 2564 เวลา 11:03
 • ผลงานเด่น (Best Practice) ด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 84 ครั้ง
  22 ม.ค. 2564 เวลา 15:26
 • แนวทางการประเมินอายุเด็กทางคดี ฉบับปรับปรุง 2564

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 330 ครั้ง
  11 ม.ค. 2564 เวลา 16:02
 • แนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 253 ครั้ง
  11 ม.ค. 2564 เวลา 15:59
 • บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 283 ครั้ง
  06 พ.ย. 2563 เวลา 02:47
 • วารสารเภสัชกรรมคลินิก ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563

  วารสาร/สื่อความรู้
  จำนวนดาวน์โหลด 279 ครั้ง
  04 พ.ย. 2563 เวลา 16:57
 • ทำเนียบสถานบริการสุขภาพสังกัดสปปีงบประมาณ2564_update8ตค63

  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 4,635 ครั้ง
  08 ต.ค. 2563 เวลา 14:18
 • แบบจำลองการคิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) และ เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 168 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:04
 • (ตัวอย่าง) แบบจำลองการคิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 203 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:03
 • แนวทางขอบเขตโครงการ (Terms of Reference) การจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 107 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:03
 • (ตัวอย่าง) แบบจำลองการคิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 170 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:03
 • แนวทางขอบเขตโครงการ (Terms of Reference) การจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 125 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:02
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดบริการการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) และเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI) ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 124 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:01
 • แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูง ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  (CT Scan) และ เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI)  ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 109 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:00
 • เมนูปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ในโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 2,746 ครั้ง
  01 ต.ค. 2563 เวลา 13:38
 • การศึกษาวิจัยประเมินผลโรงพยาบาลเกาะเต่า

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 206 ครั้ง
  27 ก.ย. 2563 เวลา 09:23