นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน
 
นายอาคม สมบัติ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน
 
   

นายจำเนียร เพ็ชรรักษา
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

  นางวิลาวัลย์ ใยอิ้ม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  นางสาวจารุณี ชะฎาทอง
เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
   
นางนงเยาว์ ปรึกษาดี
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
  นายศรีหราช สระทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏบัติการ
  นายทวีศักดิ์ สมควร
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
       
    นางสาวมธุรส คำมะกุล
เจ้าพนักงานเวชระเบียน