นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน
 

นางพัชรี ศรียันต์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
หัวหน้างานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 
     

นางกานต์ชนก ทรงพระ
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

  นางกนกรัตน์ คำประสงค์
พนักงานช่วยการพยาบาล
  นางจิราวรรณ คะหาญ
พนักงานช่วยการพยาบาล
  นางสาวจุฑาทิพย์ มั่นยืน
แพทย์แผนไทย