นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน
 

นางสาวสมาพร ศรีประเสริฐ
ทันตแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้างานทันตะสาธารณสุข

 
     

นางสาวปริฉัตร ลิมปิกาญจนโกวิท
ทันตแพทย์ชำนาญการ

  นายวสุพล จึงกิจธนวัฒน์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
  นางชลิดา คณะพัฒน์
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
  นางสาวเดือนเพ็ญ สุโพธิ์
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
       
นางลภัสรดา ยอดสาย
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  นายมงคล คำวิเศษ
ผู้ช่วยทันตแพทย์
  นางพรพิมล เทียบธรรม
พนักงานช่วยเหลือคนไข้