นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน
 

นางบุณณดา โสพัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มการปฐมภูมิและองค์รวม

 
     

นางวิไลวรรณ อินทร์แก้ว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  นายวรมัน เที่ยงแท้
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  นางสาวขวัญทิพย์ วงศ์สุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  นางสาวจีริสุดา วังศรีแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
       
นางสาวสุมาลี กลางเฉวียง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นางสาวพานทอง เสามั่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  นางตะวันฉาย จำปากุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุข