นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน
 
นายอาคม สมบัติ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน
 
   

นายปริณดา เนตรสง่า
เภสัชกรชำนาญการ

  นายประวิทย์ บุตรวงษ์
เภสัชกรปฏิบัติการ
  นางสาวนันทพร ศรีตาแสน
เภสัชกรปฏิบัติการ
   
นางสาวประภัสสร ชาภักดี
เภสัชกรปฏิบัติการ
  นางสาวประภัสสร ชาภักดี
เภสัชกรปฏิบัติการ
  นางสาวณัชฏาพร ทองน้อย
เภสัชกรปฏิบัติการ
   
นายมนตรี โสพัฒน์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
  นายอนิรุจน์ นิรันดร์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
  นางสาวสาวิตรี คำชาลี
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน