นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน
 
นางสาวชินานันท์ แก้วคำหล่า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
     

นางนลินรัตน์ สะอิ้งทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  นางสาวสุวรรณา ศรีสังข์
จพ.การเงินและบัญชี
  นายกวิน ไตรศิริพานิช
นักวิชาการเงินและบัญชี
  นางสาวสุดาทิพย์ พลเชียงขวาง
นักวิชาการพัสดุ
     
นายบุญขัน โสพัฒน์
พนักงานขับรถยนต์
  นายทองคำ พิมพ์หมื่น
พนักงานขับรถยนต์
  นายวัน ชาญสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์
  นายคณากร มันสามุข
เจ้าพนักงานธุรการ
     
นางธนพร พรหมเมา
พนักงานธุรการ
  นางสาวจรูญศรี อินทร์แก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุ
  นางสาวธนาวรรณ หาญเสมอ
เจ้าพนักงานพัสดุ
  นายพรชัย อมรวัฒนานุกูล
พนักงานบริการ
     
นายวิรชัย พรมพิลา
พนักงานบริการ
  นายสมนรินท์ จังอินทร์
พนักงานบริการ
  นายปรีชา บัวเขียว
พนักงานบริการ
  นางสุธาสินี อมรวัฒนานุกูล
พนักงานประกอบอาหาร
     
นายธนาชัย ปานเลิศ
พนักงานบริการ
  นายภควัตร วงษ์เจริญ
พนักงานบริการ
  นางจำลอง เจียงวงศ์
พนักงานทำความสะอาด
  นางสาวเพ็ญประภา ดวงตา
พนักงานประกอบอาหาร