นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน
 
นางณัฐกมล สีกา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน
 
     

นางศิลธรรม เที่ยงแท้
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  นางเกศิณีนารถ ราชนุกูล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นางอนัญญา อินทรา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นางสุดารัตน์ เพ็ชรรักษา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
     
นางอัจฉราภรณ์ ใสยเวช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นางกันยารัตน์ คำแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นายนัฏฐวี ราชนุกูล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นายอังคาร จำปากุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
     
นายวนัฐพงษ์ บุตรดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นางสมฤทัย จินาวัลย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นางสาววันวิสาข์ สุทธิแพทย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
  นางสาวภาวิดา ปาระมัติ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
     
นางปัทภาวี บุญข่าย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นางสาวภัสราภรณ์ อารีย์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  นางสาวอรทัย หงษ์ศิลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นายทิษณุ รื่นกลิ่น
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
     
นางณัฐชยา มณีนิล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นางลัดดา โสพัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นางสุพิชญ์ลดา ดวงอาจ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นางสุพรรณี เผือกเนียม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
     
นางสาวเพ็ญภัสสร บุญเนตร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  นางสาวศิรินภา ไชยรักษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  นางสาวเสาวลักษณ์ สงพิมพ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  นางสาวฐิติมา อดกลั้น
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
     
นางสาวสุนิสา วิเศษชาติ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  นางสาวรุ่งฤดี กระสังข์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  นางจีรวรรณ ธูปทอง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  นางเกศราภรณ์ บัวจูม
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
     
นางกฤษณา จังอินทร์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  นางไพรัตน์ อินตา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  นายขวัญชัย พงษ์วิเศษ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  นางจาติมา หอมระรื่น
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
     
นางสาวปุ่น พรมภักดี
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  นายกิตติพัฒน์ เบ้าทอง
พนักงานบริการ
  นายขทาวุฒิ วงค์อาษา
พนักงานบริการ
  นายบัวรมณ์ ยอดรัก
พนักงานบริการ
     
นางสาวทัตมณี อยู่รอย
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  นางสาวจำเนียร สิงห์แก้ว
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  นายมนตรี ใยอิ้ม
พนักงานบริการ
  นางทิพาภรณ์ บุญข่าย
ช่างตัดเย็บผ้า
     
นางธิดารัตน์ บุญเภา
พนักงานห้องผ่าตัด
  นางบุษบา สมบัติมวงศ์
พนักงานซักฟอก
  นางปาริชาติ ว่องไว
พนักงานบริการ
  นายอนุชา อดกลั้น
พนักงานบริการ
     
นางสาวพิมพ์พร งามล้วน
พยาบาลวิชาชีพ
  นางสาวอารีรัตน์ โสดา
พยาบาลวิชาชีพ
  นางสาวหัทยา กระสังข์
พยาบาลวิชาชีพ
  นางสาวบุษราภรณ์ ศรีประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพ
     
นางสาวเจษฎาพร ธรรมบุตร
พยาบาลวิชาชีพ
  นางสาวชฎาจิต ประทุมวัน
พยาบาลวิชาชีพ
  นางสาวจุฬารัตน์ ปุญญา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  นางสาวอริสรา อัมพรัตน์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
     
นายชุติพงศ์ มืดการุณ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  นางสาวธีรดา สุฤทธิ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  นางลำดวน ยอดกุล
พนักงานทำความสะอาด
  นางสาวฉวีวรรณ กะลาสิงห์
พนักงานทำความสะอาด
       
นางคำผาย พันธ์เพชร
พนักงานทำความสะอาด
  นางไสว อินทมาตย์
พนักงานทำความสะอาด
  นางธัญวรัตน์ คะหาญ
พนักงานทำความสะอาด