นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน
 
นางสาวสุภาพร ประทุมวัน
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ชำนาญงาน
งานรังสีวิทยา