นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน
 
นางจันทิมา บุญศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
 

นายพัฒนา แสนทวีสุข
นักจิตวิทยา