นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน
 
นายปริณดา เนตรสง่า
เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้างานศูนย์ผลิตยาสมุนไพร
 
   

นางสมเพชร พรหมพิลา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชำนาญงาน

  นายประหัสไชย ไชยมณี
พนักงานบริการ
  นางสาวสุภาพร จังอินทร์
พนักงานบริการ
   
นางสาวสุพรรษา กันนุฬา
พนักงานบริการ
  นายจักรกริช ภาระพงษ์
พนักงานบริการ
  นางสาวบัวลัย กันยา
พนักงานบริการ
   
นางสาวธรภรณ์ จังอินทร์
พนักงานบริการ

 

 

นางสาวสุดารัตน์ สาลี
พนักงานบริการ
 

นายธนชาติ งามเอี่ยม
พนักงานบริการ

       

 

 

นายจักรกฤษ วงษ์เจริญ
พนักงานบริการ