นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน
 
     

นายศิวัช ธรรมาภิวันท์
นายแพทย์ปฏิบัติการ

  นายสุริยะ ชราศรี
นายแพทย์ปฏิบัติการ
  นายจักรินทร์ อภิสุทธิศิลป์
นายแพทย์ปฏิบัติการ
  นางสาวธมนวรรณ โสระเวช
นายแพทย์ปฏิบัติการ